Publications

HulaMove: Using Commodity IMU for Waist Interaction

Xuhai Xu, Jiahao Li, Tianyi Yuan, Liang He, Yunkang Yan, Xin Liu, Yuntao Wang, Yuanchun Shi, Jennifer Mankoff, Anind K. Dey

CHI 2021 To Appear | Acceptance Rate: 26.3% (749 / 2844)

PneuFetch: Supporting Blind and Visually Impaired People to Fetch Nearby Objects via Light Haptic Cues

Liang He, Ruolin Wang, Xuhai Xu

Extended Abstract CHI 2020 | Acceptance Rate: 41.8% (323 / 772)